Comuna Cincu | Licitaţie pentru închiriere teren

Primăria Comunei Cincu, cod fiscal 4443469, strada Pieții nr. 254, Cincu, județul Brașov, tel. 0268.244.101, fax 0268.244.360, e-mail: primariacincu@yahoo.com  închiriază teren situat în intravilanul localităţii Cincu, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia-gradină, având 1111 mp, număr CF 101137,  nr. top. 777.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12 din data de 27 ianuarie 2021.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Comunei Cincu, strada Pieţii nr. 254, judeţul Braşov.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 81 lei. Plata se poate face cu numerar la casieria Primăriei Comunei Cincu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.03.2021, ora 12.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 18.03.2021, ora 12.00.

TMF Copy Center
Stefani Pool
Monumente funerare
Amanet King Onix

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Comunei Cincu, localitatea Cincu strada Pieţii nr. 254, judeţul Braşov. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 24.03.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Cincu.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Braşov, localitatea Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, tel. 0268419615, fax: 0268418054, email: trbrasov@just.ro.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  23.02.2021.


Apreciază
Distribuie