Gunoiul nu va mai fi ridicat în Făgăraș din cauza neînțelegerilor dintre Salco Serv și Consiliul Local

foto: Salco Serv

Salco Serv anunță clienții de pe raza municipiului Făgăraș că, începând cu data de 6 ianuarie 2021, nu va mai putea ridica deșeurile.

Redăm comunicatul de presă al operatorului de salubritate, în format original, transmis miercuri, 30 decembrie, intitulat “Salubrizarea nu poate avea culoare politică


“Conform prevederilor din Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraș și conform prevederilor legale aplicabile, operatorul de salubrizare nu poate presta decât în baza Licenței de operare, a Contractului de delegare și a tarifelor aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ ARE DUBLĂ CALITATE :

PROPRIETAR AL SOCIETĂȚII SALCO SERV SA

Consiliul local al Mun. Făgăraș în calitate de acționar unic – are răspunderea societății SALCO SERV SA. Trebuie să se comporte ca un bun proprietar.

Pentru aceasta, AU APROBAT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIRECȚIA DE FUNCȚIONARE A SOCIETĂȚII ȘI TARIFELE PROPUSE SPRE A FI PRACTICATE ÎNCEPÂND CU ANUL 2021, LA NIVELUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ.

Consiliul local al Mun. Făgăraș în calitate de consiliu local are răspunderea asigurării serviciului public de salubrizare a localității cu respectarea mai multor principii printre care și principiul de protecție a sănătății populației, responsabilitate față de cetățeni și tarifare echitabilă pentru o cantitate de serviciu prestat.

Potrivit Art. 9 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, teza     (2) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autorităţile administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, următoarele drepturi:

g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

În data de 22.12.2020 odată cu ședința ordinară a consiliului local s-au organizat și comisiile de specialitate pentru analiza și dezbaterea subiectelor legate de tarifele și cota de dezvoltare a SC SALCO SERV SA. S-au acordat avize favorabile ambelor proiecte de hotărâre în 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local.

În cadrul ședințelor de Consiliu Local, convocate de consilierii locali, organizate în datele de 29.12.2020, 30.12.2020, s-au dezbătut și analizat subiectele de pe ordinea de zi printre care și cel de aprobare a tarifelor de prestare a serviciilor de către SALCO SERV începând cu anul 2021.

Ședințele de Consiliu Local nu au avut finalitate prin hotărâri. Constant s-a solicitat și votat amânare după amânare, conducerea Salco Serv SA negăsind justificare pentru prorogarea votului, unor subiecte care au făcut obiectul convocării unei ședințe de îndată.

Conform prevederilor – Art. 134, alin. 4 din Codul Administrativ, formatul ședinței de îndată implică un caracter de urgență.

Refuzul de aprobare a tarifelor reprezintă un atribut al autorității publice locale însă doar cu invocarea unor condiții justificative și acest lucru nu s-a întâmplat ba mai mult de atât aceleași tarife au fost APROBATE ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE a ACȚIONARILOR SALCO SERV SA DE CĂTRE ACELEAȘI PERSOANE.

PROPRIETARUL A VOTAT pozitiv (în ședință care nu se difuzează în spațiul public)

CONSILIUL LOCAL A VOTAT pozitiv în comisiile de specialitate.

CONSILIUL LOCAL NU A VOTAT (în ședință publică, unde cetățenii au putut urmări și constata activitățile membrilor partidelor politice)

Potrivit  art. 33 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  (1) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului şi a licenţei emise de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale.

Potrivit Regulamentul Serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraș: Art. 6 – 1) Consiliul local al Municipiului Făgăraș are competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, funcționarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a Municipiului Făgăraș, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT ce compun sistemele de utilități publice,  având următoarele atribuţii în domeniu:

TMF Copy Center
No Comment
Monumente funerare
Amanet King Onix

stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;

stabilirea, ajustarea ori modificarea respectiv aprobarea tarifelor și/sau a taxei speciale  anuale propuse de SC SALCO SERV SA în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

Art. 145, 3 – Salco are obligația sã asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

Art. 151, 10 – UAT are următoarele obligații –să aprobe anual taxele și/sau tarifele serviciului de salubrizare conform dispoziţiilor legale;

Art. 170, 2- dispoziții finale SC SALCO SERV SA, își poate desfășura activitatea pe teritoriul Municipiului Făgăraș numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C. și se va conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 159  A– Sancțiuni aplicabile operatorului de salubrizare 

4.  Practicarea altor tarife decât cele stipulate în, contractele de delegare a gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Făgăraș 30.000-50.000

11. Prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate – 30.000- 50.000

Conform Art. 42 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, (2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre operator şi utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizare, facturarea şi plata unui serviciu de utilităţi publice.

Practic, SALCO SERV în absența tarifelor de prestare, nu are Acte Adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ceea ce înseamnă că se află în imposibilitatea de a presta și după cum s-a putut urmări în prevederile menționate anterior, este pasibil de amenzi dacă prestează

CONDUCEREA SALCO SERV SA NU POARTĂ INTERESE POLITICE, NU FACE POLITICĂ, singurul atribut este de a asigura viabilitatea economică și durabilitatea în timp a societății.

Dorim ca cetățenii să cunoască consecințele posibile în cazul dispariției operatorului public SC SALCO SERV SA:

Din analiza de piața  făcută, pentru prețurile serviciilor de salubritate în județ sunt mai mari la firmele private. Exp: UAT Părău – peste 18 lei/ pers /lună.

Societatea a venit cu soluții pentru a avea operator public

Conducerea SALCO SERV  le-a stat la dispoziție consilierilor cu informații.

Societatea a pus la dispoziția consilierilor locali toate documentațiile legale din data de 16.11.2020, respectiv din 9.12.2020 pentru a se putea vota și înțelege subiectele supuse la vot.

Societatea a organizat ședințe formale și informale cu consilierii pentru a se asigura transparența.

Până la momentul aprobării tarifelor și remedierii problemei SC SALCO SERV SA este obligată să notifice Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, Primarul Municipiului Făgăraș  cu privire la sistarea prestării tuturor serviciilor, începând cu data de 06.01.2020, cu respectarea prevederilor Art. 36, alin. (3), lit. c)”

Conducerea SC SALCO SERV SA


Apreciază
Distribuie