Detalii Mică PublicitateLiceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”, cu sediul în Victoria, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 8, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de îngrijitor, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
Cerințe:
- nivelul studiilor – studii gimnaziale/10 clase.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 17 februarie 2021, ora 10:00, proba scrisă;
- 17 februarie 2021, ora 12:00, proba practică;
- 17 februarie 2021, ora 14:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până în 9 februarie și vor conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Detalii suplimentare, la Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”, cu sediul în Victoria, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 8, județul Brașov, telefon 0268/241647.
    Acest anunț a fost văzut de 181 ori.