Primăria Șercaia organizează licitație pentru  concesionare bunuri publice

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Consiliul Local Șercaia, Cod fiscal 4384575, Comuna Șercaia, Județul Brașov, Sat Șercaia, Nr. 82, cod poștal 507195 telefon 0268245809, fax 0268245923, e-mail contact@primaria-sercaia.ro.

2.Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren intravilan în suprafață de 19.873  mp. situat în Sat Hălmeag, Com. Șercaia, Jud. Brașov, bun proprietate privată conform HCL nr. 32 din 28.11.2020, temeiul legal OUG nr. 57 din 03.07.2019, înscris sub numerele topo 105590,105591,102809.

3.Informații privind documentația de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

La solicitarea scrisă depusă la sediul Primăriei Comunei Șercaia, Județul Brașov.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Se poate obține de la compartimentul taxe și impozite din cadrul Primăriei Șercaia, Loc. Șercaia, Nr. 82, Com. Șercaia , Jud. Brașov.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

Persoanele interesate pot achita valoarea documentației de atribuire de 20 lei/exemplar, în contul concedentului: RO93TREZ13221390201XXXXX deschis la Trezoreria Făgăraș. Cod fiscal al concedentului 4384575.

3.4 Data limită privind solicitarea clarificărilor :

17.12.2020 ora 10:00.

Amanet King Onix
TMF Copy Center
Monumente funerare

4.Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor :

28.12.2020 ora 10:00.

4.2 Adresa la care trebiue depuse ofertele:

Compartiment taxe și impozite din cadrul Primăriei Șercaia, Loc. Șercaia, Nr. 82, Jud. Brașov.

4.3 Numărul de exemplare  în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Formularul de ofertă se depune într-un exemplar original și două exemplare copii.

5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor :

Data de 28.12.2020 ora 12:00 la Primăria Comunei Șercaia, Loc Șercaia, Nr. 82, Jud. Brașov.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instituției competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contecios Administrativ a Tribunalului Brașov, Municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie, Nr. 45, cod poștal 500097, telefon 0268413056 sau 0268419615, fax 0268418054, e-mail trbrasov@just.ro.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

04.12.2020


Apreciază
Distribuie