Școala Beclean angajează secretar cu jumătate de normă

Școala  Primară Beclean, din comuna Beclean, nr. 106, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de secretar școală, cu o jumătate de normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani;
 • abilități de operare pe calculator (Excel, Word, PowerPoint, Internet).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 noiembrie 2021 – data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs la sediul instituției;
 • 16 noiembrie 2021, ora 14.00: proba scrisă + proba practică;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

TMF Copy Center
No Comment
Amanet King Onix
 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificat de integritate comportamentală, eliberat de Poliție;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se vor legaliza la școală, de directorul unității școlare

Tematica și bibliografia concursului  sunt afișate la intrarea în incinta școlii.


Apreciază
Distribuie