Casa de Cultură Făgăraș angajează muncitor calificat. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 1 iulie

foto: arhivă

Casa Municipală de Cultură Făgăraș cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr.1, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat, G I (1 post).

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea postului Muncitor calificat G I, conform TITLULUI I, Art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
– cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoașterea limbii române scris și vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
– capacitate deplină de exercițiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– condiții de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
– curriculum vitae.
Notă: Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaților admiși sau respinși se afișează la avizierul și pe site-ul instituției.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturi de MUNCITOR CALIFICAT, G I:
– studii gimnaziale/ medii;
– vechime: 6 ani și 6 luni;
– disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită specificului instituției.
Probele de concurs vor consta din:
– probă practică;
– proba interviu.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Muncitor calificat G I:
OUG 118/2016 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale aprobată prin Legea 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară).

Monumente funerare
Mogaldea Therapy
Second hand & outlet
Spalatoria GPC
Fantanita Craiesei
Proaspat Alb

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat se organizează la sediul Casei Municipale de Cultură, localitatea Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr.1 și constă într-o probă practică și interviu după cum urmează:

01.07.2022, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs
13.07.2022, ora 10.00 – proba practică pentru postul de Muncitor calificat G
20.07.2022, ora 10.00 – interviu

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 01.07.2022, ora 14,00, la sediul Casei Municipale de Cultură Făgăraș, strada Mihai Viteazul nr.1 Făgăraș, secretariat, etaj 1 între orele 09.00 – 16.00.
Informații la numărul de telefon 0268 211 929 luni – vineri între orele 09.00 – 16.00.


Apreciază
Distribuie