Primăria Cincu închiriază imobil pentru spațiu comercial. Data limită de depunere a ofertelor: 10 martie

Primăria Comunei Cincu (cod fiscal 4443469, localitatea Cincu, strada Pieței nr. 254, județul Braşov, tel. 0268/244101, fax-0268/244360, e-mail: primariacincu@yahoo.com) închiriază imobil situat în intravilanul localității Cincu, nr. 308, aparținând domeniului privat al Comunei Cincu, cu destinația de spațiu comercial, având 25,8 mp, număr CF 100649 Cincu,  nr. top. 561/2/1; 562/2/1.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019  şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din data de 14 decembrie 2022.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cincu, Biroul de relații cu publicul, strada Pieței nr. 254, județul Braşov.

Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: 81 lei, se pot achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Cincu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.02.2023, ora 12.00.

Proaspat Alb
Spalatoria GPC
Mogaldea Therapy
JTTI
Amanet King Onix
Cabinet ORL
Second hand & outlet
Monumente funerare

Data limită de depunere a ofertelor: 10.03.2023, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Comunei Cincu, localitatea Cincu strada Pieței nr. 254, județul Braşov.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:  16.03.2023, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Cincu.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul  Braşov, localitatea Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, județul Braşov, tel. 0268419615, fax: 0268418054, email: trbrasov@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  09.02.2023.


Apreciază
Distribuie