Primăria Cincu închiriază spațiu comercial. Data limită de depunere a ofertelor este 25 ianuarie

Primăria Comunei Cincu (cod fiscal 4443469, localitatea Cincu, strada Pietii nr. 254, judetul Brasov, tel. 0268/244101, fax-0268/244360, e-mail: primariacincu@yahoo.com) închiriază imobil situat  în intravilanul localității Cincu, nr. 308, aparţinând domeniului privat al Comunei Cincu, cu destinaţia-spatiu comercial, având 25,8 mp, număr CF 100649 Cincu,  nr. top. 561/2/1;562/2/1.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019  şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80 din data de 14 decembrie 2022.

Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cincu, Biroul de relaţii cu publicul, strada Pieţii nr. 254, judeţul Braşov.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 81 lei, se pot achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Cincu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.01.2023, ora 12.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 25.01.2023, ora 12.00.

Second hand & outlet
Amanet King Onix
Florian Shaorma
Cabinet ORL
Fantanita Craiesei
Proaspat Alb
Spalatoria GPC

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Comunei Cincu, localitatea Cincu strada Pieţii nr. 254, judeţul Braşov.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  31.01.2023, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Cincu.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Braşov, localitatea Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, tel. 0268419615, fax: 0268418054, email: trbrasov@just.ro.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  03.01.2023.


Apreciază
Distribuie