Primăria angajează 4 șoferi și un șef pentru Serviciul Public de Transport Local

Primăria Făgăraș a scos la concurs patru posturi pentru șoferi și unul de șef serviciu.

Este al doilea pas pe care îl fac autoritățile pentru înființarea Serviciul Public de Transport Local, după ce au dat o hotărâre în acest sens în ședința de Consiliu din 30 mai.

Doritorii își pot depune dosarele până în 16 iulie la ora 16.00. Proba scrisă va fi susținută de candidați pe 19 iulie, la ora 10, iar interviul îl vor susține în 24 iulie la ora 10.

Înființarea Serviciul Public de Transport Local Făgăraș vine după ce municipalitatea a decis să renunțe la serviciile companiei AXI, în urma mai multor probleme sesizate de făgărășeni, dar și din cauză că operatorul a cerut majorarea tarifelor de călătorie.

Primăria Făgăraș urmează să cumpere două autobuze second-hand care vor circula pe două trasee.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

I. 1 post – șef serviciu gradul II:
studii de specialitate – studii superioare absolvite cu diplomă de licență, specializarea: autovehicule rutiere sau ingineria transporturilor;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de conducere vacante de minimum 5 ani.

II. 4 posturi – șofer;
studii medii școală profesională/liceu;
vechime în muncă minimum 2 ani în domeniul transport persoane;
atestat profesional – transport persoane – viza A.R.R. valabilă.

Monumente funerare
Amanet King Onix
curatare tapiterie
Agromar
Proaspat Alb
JTTI
Firma servicii renovare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 iulie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, Județul Braşov şi la telefon: 0268/211.313.

Posturile sunt în cadrul serviciului propriu al primăriei de transport local în comun.


Apreciază
Distribuie