Primăria din Sâmbăta de Sus angajează contabil

Primăria comunei Sâmbăta de Sus organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) și (4) din HG nr. 286/20011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sâmbăta de Sus, astfel:

– 19.11.2018, ora 09.00 – proba scrisă

– 19.11.2018, ora 15.00 – interviul

Condiții de desfășurare și participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din HG nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de studii:

Salco
 • Studii universitare de licență absolvite cu diploma , respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul: Științe economice

Condiții speciale:

 • Vechime minim 2 ani în Administrație publică

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. Copia actului de identitate si acte de stare civila : certificate de nastere; certificated casatorie;
 2. Cerere de inscriere la concurs
 3. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,
 4. copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca , si dupa caz , in specialitate
 5. Cazierul judiciar;
 6. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. Declaratie pe proprie raspunderesau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 8. Adeverință care sa ateste vechimea  de minim doi ani  în Administrația publică.

Notă:

Copiile după actele mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001, legea administrației publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduit al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea nr. 82/1991, a contabilității , republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice v, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
 • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice , precum și organizarea , evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial
 • Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Apreciază
Distribuie