Primăria Cincu | Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI spații/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT)

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea – Primăria Comunei Cincu, codul fiscal-4443469, adresa-localitatea Cincu ,strada Pieții nr. 254, județul Brașov, numărul de telefon – 0268/244101, fax – 0268/244360 şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: primariacincu@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu/teren situat în intravilanul localității Cincu, aparţinând domeniului public/privat al Statului Român și în administrarea Consiliului local al Comunei Cincu, cu destinaţia-gradină, având 1.529 mp, număr CF 100472, număr cadastral /nr. top. 802;803.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din  data de 28 mai 2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cincu,strada Pieții, nr. 254, județul Brașov.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Comunei Cincu, strada Pieții nr. 254.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 81 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei  Comunei Cincu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.07.2020, ora 12.00.

Monumente funerare
RMN Diagnostica
TMF Copy Center

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13.07.2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria  Comunei Cincu, localitatea Cincu strada Pieții, nr. 254, județul Brașov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.07.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Cincu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, tel 0268/419615, fax:0268/418054, email: trbrasov@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.06.2020


Apreciază
Distribuie